”Access and Inclusion” – paljon on saatu aikaan

”Access and Inclusion”-hankkeessa tavoitteena on vahvistaa Surkhetin alueella vammaisten henkilöiden kokonaisvaltaista kuntoutumista työllistymiseen ja täyteen osallisuuteen saakka. Hankkeen kohderyhmässä ovat vammautuneet ja heidän perheensä. He ovat yhteiskunnassa usein syrjittyjä ja vähävaraisia.

Kuntoutustoimet tavoittaneet yli 130 henkeä

Hanke käynnistyi heinäkuun 2022 alussa. Joulukuun loppuun mennessä lähtötilanteen kartoitus oli saatu viimeisteltyä ja työ oli päässyt hyvään vauhtiin:

 • Fysio- ja toimintaterapeutti olivat tehneet arvion 134 eri tavoin vammaisen henkilön kokonaistilanteesta neljän kunnan alueella; näistä
  • 12 ohjattiin moniammatilliseen kuntoutukseen,
  • 36 lääketieteelliseen kuntoutukseen sekä 10 telemedisiinisen neuvonnan piiriin,
  • 62 sai lähetteen apuvälinearvioon ja
  • viiteen kotiin tehtiin suunnitelmat kodinmuutostöistä. Kahdessa muutostyöt ehdittiin aloittaa.
 • Seitsemän henkeä oli saanut apuvälineensä; jaetuksi tuli neljä valkoista keppiä näkövammaisille, yhdet kainalo- tai kyynärsauvat, yksi kävelytuki ja yksi pyörätuoli.
 • 111 henkeä oli kotiympäristössään saanut fysio- ja toimintaterapiaa selviytyäkseen entistä paremmin päivittäisistä perustoiminoista.

Pyörätuolikilpailu kansainvälisenä vammaisten päivänä Birendranagarin kunnassa Nepalissa

Pyörätuolikilpailu kansainvälisenä vammaisten päivänä Birendranagarin kunnassa Nepalissa

Yli 60 henkeä saanut tukea omatoimiseen toimeentulon parantamiseen

Vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä toimeentulon vahvistamiseksi on myös kartoitettu yksilöllisiä kouluttautumis- ja työharjoittelumahdollisuuksia sekä toisaalta työnantajia, jotka voisivat tarjota harjoittelu- ja/tai työpaikkoja. Yrittäjyyskurssille osallistui 62 henkeä. Heistä 10 valittiin jatkamaan ammatillisille kursseille ja 21 saamaan lisäoppia karjanhoidosta.

Viittä vammaisetuuksiin oikeutettua henkilöä oli avustettu vammaiskortin hankkimisessa. Kortti on edellytys etuuksien saamiselle, mutta sen hankkiminen on usein hankalaa eivätkä kaikki ole edes tietoisia siitä, että etuuksia on olemassa. Kaikki viisi perhettä ovat vähävaraisia, joten pienikin sosiaalietuus (4000 tai 2600 rupiaa eli vajaa 30 tai 20 euroa kuukaudessa vamman haitta-asteesta riippuen) on merkittävästi kohentunut heidän toimeentuloaan.

Vammaisia syrjivää asennetta vastaan noustu monella tasolla

Vammaisille ja heidän perheenjäsenilleen on jaettu tietoa vammaisten oikeuksista ja rohkaistu hylkäämään kielteiset asenteet, joita vammaisuuteen Nepalissa yhä vahvasti liitetään. Monet ovat kertoneet itsetuntonsa kohentuneen; jo lyhyessä ajassa he kokevat tulleensa kykeneviksi tekemään päätöksiä omasta elämästään ja asettamaan tavoitteita, joista eivät ennen rohjenneet edes uneksia. Vanhemmat, jotka ovat usein joutuneet kuulemaan, että heidän vammaisten lastensa olisi ollut parempi kuolla kuin elää, ovat saaneet neuvonnan ja vertaistuen myötä voimaa puolustaa lastensa oikeuksia ja taistella yhteisön haitallisia asenteita vastaan.

Kokouksia on pidetty ja yhteistyötä tehty sekä paikallisten vammaisjärjestöjen ja itseapuryhmien että viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa. Myös tällä on jo saatu rohkaisevia tuloksia aikaan sekä ylätasolla että paikallisesti. Karnalin provinssin hallitus mm. sitoutui osoittamaan budjettivaroja alueen koulujen esteettömyyttä parantaviin muutostöihin. Kahdessa koulussa muutostöitä on tehty myös hankkeen puitteissa. Paikallistasolla 11 uutta vammaisten itseapu- ja vertaistukiryhmää on muodostettu isompien, kunnallisen tason vammaisyhdistysten ohjauksessa. Kansainvälistä vammaisten päivää 3. joulukuuta vietettiin kaikissa neljässä kohdekunnassa. Julkishallinto ja useat muut järjestöt osallistuivat kustannuksiin, ja osanottajia tapahtumissa oli useita satoja.

Suomen Kristillinen Lääkäriseura tukee tätä arvokasta työtä

Suomen Kristillinen lääkäriseura on ollut mukana suunnittelemassa tätä toimintaa usean vuoden ajan. Iloitsemme siitä, että se työ, minkä teimme hanketta yhdessä suunnitellessamme ei mennyt hukkaan. Tekemämme taustakartoitukset ja suunnitelmat ovat pohjana niille toiminnoille, jotka nyt ovat lopulta päässeet käyntiin Surkhetissa.

Seuramme on sitoutunut osallistumaan hankkeen 25 %:n omarahoitusosuuteen yhteensä 26000 eurolla vuosien 2022–2025 aikana. Sitoumuksemme kattaa vain vajaat 5 % suunnitelluista kokonaiskuluista, mutta on sellaisenakin merkittävä apu.

Fysioterapeutti avustaa kuntoutujaa

Tue työtä vammaisten henkilöiden kokonaisvaltaista kuntoutumista työllistymiseen ja täyteen osallisuuteen saakka

Nepalin 23600 selkäydinvammaisesta suurin on työikäisiä perheellisiä. Kuntoutuksella ja yhteisöjä rakentamalla vammat eivät enää estä heitä toimimasta perheissään ja yhteisöissään. Tue Access and Inclusion -kuntoutushanketta Nepalissa  lahjoittamalla

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran tilille

FI57 8000 1100 6702 81 viitteellä 9069.

Lämmin kiitos tuestasi!

Share This